Vores Målgruppe

Målgruppen på Lundebo er borgere med senhjerneskade, sindslidelser og særlige former for demens.

Et botilbud for voksne efter Almenboligloven § 105, stk. 2.

Lundebo tilbyder samtidig et midlertidigt botilbud med rehabilitering og træning efter Lov om Social Service § 107.

Borgerne visiteres efter eget ønske og indstilling fra hjemkommunen.

Der arbejdes tværfagligt og i teams, hvor alle ud fra neurofaglig viden anvender en neuropædagogisk tilgang.

 

I § 105, stk. 2 tilbuddet:

varetages indsatsområderne af sundhedspersonale, dvs. sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, terapeuter, træningsassistenter samt socialt personale, dvs. socialpædagoger og socialrådgiver.

Aktivitet og træning foregår i hold. En beboers indsatsbehov og - prioritering kommer til udtryk i den enkeltes pædagogiske plan, og har for det meste vedligeholdende karakter.

Døgntaksten i 2018 er 2.151 kr.
Beboeren betaler selv for kost og husleje m.m.

 

I § 107 tilbuddet arbejdes der med "Lundebo modellen", der består af 2 rehabiliteringstilbud, hvor:

første del  består af et 6 mdr.´s ophold med et forløb, hvor målet vil være størst mulig normalisering, selvstændighed og trivsel. Der er tale om en målrettet individuel træningsindsats af både fysisk, kognitiv og social karakter. Indsatsen er således tværfaglig og varetages i det daglige af ergo- og fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter, socialpædagoger og socialrådgiver, ligesom der er fast tilknyttet psykiater og neuropsykolog.

Døgntaksten er 2.321 kr. Der opkræves ekstra takst for individuel træning og støttesamtaler til brugeren og dennes familie.

anden del  består af mindst 3 mdr´s træning i eget hjem, hvor fokus fortsat vil være træning m.h.p. øgning af de fysiske, kognitive, psykiske og sociale færdigheder.
Herudover er der særlig fokus på støttefunktion til etablering / retablering af kontakt og funktion i familie og mulige sociale netværk.

Indsatsen varetages af samme team som ved opholdet i Lundebo, dog tilpasset de aktuelle behov.

 

Timeprisen er 435 kr. Beregningen er individuel i forhold til timeforbrug i hjemmet, transport, afholdelse af statusmøder, statusrapporter og samarbejdsmøder m.m.

For både første og anden del udarbejdes der en rehabiliteringsplan med opfølgning, ligesom der fremsendes statusrapport efter 3 og 6 mdr.

 

'