Strategi 2013-2017

Strategien beskriver hvilke tiltag, indsatser og aktiviteter Lundebo vil sætte i gang til virkeliggørelse af visionen i perioden 2013– 2017.
Hvad Lundebo konkret vil gøre og hvordan, samt hvilke tiltag, indsatser og konkrete aktiviteter der prioriteres i denne periode for at opnå visionen.

Lundebo har opdelt strategien på de samme målgrupper som for visionen:
                                                                                        
Beboerne.
Lundebo vil overfor beboerne:              

 • Udarbejde personlig, helhedsorienteret plan, som evalueres kontinuerligt  (§ 141). Sagsbehandler er ansvarlig for denne plan. I planen er Lundebo ansvarlig for at udarbejde funktionsvurdering og pædagogisk handleplan, som udarbejdes i   samarbejde med beboeren. Ved forespørgsel kan der udarbejdes en status.
 • Afholde teammøder minimum 1gang hvert halve år.
 • Sikre brugerindflydelse.
 • Udarbejde brugertilfredshedsundersøgelser ad hoc.
 • Udvise rummelighed og accept af beboernes seksualitet.
 • Bruge NADA (øreakupunktur) som alternativ behandling.
 • Tilbyde sansestimulering.
 • Tilbyde FOTT- behandling (mundstimulering).
 • Arbejde med rehabiliteringen i form af planlagte processer, hvor der arbejdes ud fra klare mål og midler. Målet er at støtte og hjælpe beboernes egen indsats, så de opnår de bedst mulige funktions og mestringsstrategier, selvstændighed og deltagelse i socialt samvær.
 • Udvise respekt for beboernes integritet.
 • Udvikle individuelle bo- og dagtilbud i samarbejde med regioner, kommuner, netværk samt specialer indenfor området.
 • Tænke forefaldent arbejde (beboerjobs/aktiviteter) ind i beboernes hverdag
 • Tilbyde træning i brug af moderne kommunikationsmidler.

Tilbyde KRAM
 - Kost.
Rygning.
Alkohol.
 - Motion.
 

Medarbejderne på Lundebo vil:

 • Arbejde ud fra neuropædagogiske principper.
 • Arbejde på at det tværfaglige samarbejde i samværsgrupperne mellem dag-, aften- og nattevagterne udvikles.
 • Arbejde på at den gode dialog mellem det tværfaglige personale fortsat udbygges.
 • Arbejde på at have fælles ansvar for rengøring og oprydning på beboerstuer og alle fællesarealer.
 • Drage nytte af hinandens faglige kompetencer.
 • Have fokus på udviklingsarbejde.
 • Arbejde med kommunikation.
 • Holde fast i aftaler.
 • Medvirke til afholdelse af intern og ekstern Audit af Arbejdsmiljøledelsessystemet.
 • Opkvalificere de faglige kompetencer døgnet rundt - herunder supervision og uddannelse af hinanden, deltage i emne- og behovsrelaterede temadage, brugen af Care som dokumentation.
 • Styrke og opkvalificere viden til brug for uddannelse af elever og studerende.
 • Have fokus på markedsføring.
 • Kompetenceudvikle og vidensdele ved bl.a. at holde oplæg på stormøderne.
 • Fortsat bruge fredagsmøderne til dialog/debat og information.
 • Give faglige input til ledergruppen.
 • Blive opfordret til at deltage i GRUS- samtaler.
 • Blive opfordret til at deltage i KRAM.
 • Blive opfordret til at deltage i trivselsundersøgelse for medarbejderne.